ÖĞRENCİLERİMİZİN KAYIT DONDURMA TALEPLERİ HAKKINDA

Kayıt Dondurma ve Hakların Saklı Tutulması
Madde 28 - Öğrenci haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok dört yarıyıl kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulduğu yarıyıl ve yılda sınavlara giremez. Onaylanan kayıt dondurma süreleri, kararda belirtilmek şartıyla, öğretim süresinden sayılmaz.

(Değişik cümle:RG-12/6/2011-27962) 
Kayıt dondurma isteğinde haklı ve geçerli mazeretler ile hakların saklı tutulması koşulları şunlardır:

a) (Değişik:RG-21/4/2011-27912) Sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısı ile öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.
d) Birinci derecede kan bağı bulunan hısımların ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile, öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi ve ilgili Fakülte veya Yüksekokulun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi.
e) Ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi.
f) Hüküm içeriği bakımından öğrencinin uymak zorunda olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibarıyla öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali.
g) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.
h) Öğrencinin tutukluluk hali.
ı) Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite
Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer durumlar.
Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleri ile birlikte, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, geç sunulan raporlar işleme koyulmaz. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren 15 günlük süre içinde başvurmak zorunludur. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı yolda işlem yapılır. Yarıyıl veya yıl içinde kayıt dondurulması halinde öğrenci, ayrıldığı yarıyıl veya yıl başından öğrenimine devam eder. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, bu kayıt dondurma onaylandığı tarihten geçerli olup, öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulması halinde kayıt dondurma hiçbir suretle yarıyıl başından geçerli olarak uygulanmaz. Ancak burada sıralanan nedenlerin devamı halinde ilgili Yönetim Kurulu tarafından kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir.

Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yaptırmak suretiyle, kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder. Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili Dekanlığa veya Müdürlüğe başvurmaları gerekir. Başvuru, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
 
 
Bu içerik 20.08.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 53569 kez okundu.